ul logo out
usos out
 
 

Rozstrzygnięcie II Konkursu im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

28 lipca 2018

Rozstrzygnięty został II Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis" we współpracy z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Komisja Konkursowa pracowała w następującym składzie:
Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski - przewodniczący
Dr hab. prof. UŁ Elżbieta Durys
Dr hab. prof. UAM Wojciech Otto.

Nagrodę Główną w wysokości 1000 zł Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać panu magistrowi Emilowi Sowińskiemu za pracę pod tytułem Recepcja werdyktów jury konkursu głównego FPFF w Gdyni w prasie codziennej i branżowej w latach 1990-2016. Praca została napisana pod kierunkiem doktora Artura Majera w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

W uzasadnieniu werdyktu Komisja Konkursowa stwierdziła, że autor nagrodzonej pracy nie tylko zaproponował bardzo ciekawe ujęcie rzadko poruszanej problematyki, ale także w nader ciekawy sposób je zrealizował. Podjął nowatorski z punktu widzenia polskiego filmoznawstwa temat (analiza dyskursu krytycznego prasy codziennej i branżowej w odniesieniu do krytyki [około]filmowej). Bardzo dobre przygotowanie teoretyczne magistra Sowińskiego znalazło przełożenie na precyzyjnie postawiony problem badawczy. Autor w trafny sposób ujmuje istotę zagadnienia, umieszcza ją w kontekstach historycznych i społecznych, praca ma także liczne walory poznawcze i jest wartościowa kulturowo.

Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis" oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce. Z tego powodu tematyka konkursu dotyczy obszarów badawczych, którym Patronka poświęciła najwięcej uwagi i w których jej dokonania były najznaczniejsze. Więcej informacji o profesor Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej można znaleźć tutaj.

Szczegółowe warunki konkursu zawarte były w regulaminie. Zob. także  ubiegłoroczny werdykt.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu. Nagroda zostanie wręczone podczas XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, która odbywać się będzie w dniach 8-11 listopada 2018 w Radziejowicach.