ul logo out
usos out
 
 

Odpłatność za zajęcia

04 stycznia 2013

Uchwała Senatu UŁ nr 457 z dnia 2. 04. 2012 w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne w UŁ (§ 1 ust. 3 - omówienie)

Studentom, którzy rozpoczęli studia I stopnia lub II stopnia na UŁ w roku akademickim 2012/2013 przysługuje dodatkowy limit 30 punktów ECTS niepłatnych. Limit wykorzystać można przez cały okres trwania studiów. Opłatę wnosi się za zajęcia zrealizowane powyżej dodatkowego limitu punktów ECTS (dla studiów I stopnia: powyżej 210 ECTS, dla studiów II stopnia powyżej 150 ECTS).

Studentom, którzy rozpoczęli studia I stopnia lub II stopnia na UŁ w roku akademickim 2012/2013 przysługuje w danym roku akademickim zwolnienie z opłat za zajęcia zrealizowane powyżej dodatkowego limitu, jeżeli średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, liczona na koniec poprzedniego roku akademickiego, a w przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia - średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, wyniosła co najmniej 4,75. Studenci ci składają wniosek o zwolnienie z opłat wg wzoru dostępnego w dziekanacie i w terminie wyznaczonym przez dziekanat.

Dodatkowy limit 30 niepłatnych punktów ECTS nie przysługuje studentom, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 r. Studenci ci wnoszą opłaty za wszystkie zajęcia nieobjęte planem studiów do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, chyba że średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, liczona na koniec poprzedniego roku akademickiego, a w przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia - średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, wyniosła co najmniej 4,75. W takim przypadku studenci ci są zwolnieni w danym roku akademickim z opłat, o ile złożą odpowiedni wniosek (wzór dostępny w dziekanacie) w terminie wyznaczonym przez dziekanat.

Wszyscy studenci roku II i III będą rozliczani ze zgromadzonych punktów na koniec studiów, po ostatnim semestrze.

Nadwyżki punktowe z ubiegłego roku/ubiegłych lat muszą być wykorzystane do uzupełnienia punktów za zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2012/2013 lub 2013/2014. Nie powodują opłat dla tych studentów ostatnich lat studiów, którzy mimo rezygnacji w tym roku akademickim z udziału w jakichkolwiek zajęciach fakultatywnych przekroczą limit punktów.

                                    
dr Irena Hübner
Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Współczesnej UŁ