ul logo out
usos out
 
 

Praktyki

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK

Zaproszenia dla filmoznawców i medioznawców zamieszczone na stronie: http://brzozowska.uni.lodz.pl w zakładce „praktyki"
Praktyki odbywać można w różnych instytucjach kultury w kraju i za granicą, np. w kinach, teatrach, domach kultury itd. oraz innych instytucjach, w których praca związana jest z kierunkiem studiów i wymaga wiedzy, którą student zdobywa w ramach studiów kulturoznawczych. Student dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk sam, w razie wątpliwości konsultując wybór z opiekunem. Stałe miejsca odbywania praktyk filmoznawczych to m.in. festiwale oraz imprezy kulturalne (np. Cinergia, Camerimage, Transatlantyk itp.), instytucje kultury filmowej (Muzeum Kinematografii, ŁDK, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej), kina oraz wytwórnie (Wytwórnia Filmów Oświatowych, Se-ma-for, Opus film etc.)


ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK 

obowiązujące od roku akad. 2015/2016 na kierunku kulturoznawstwo (studia I i II stopnia) oraz od roku akad. 2016/2017 na studiach I stopnia na kierunkach kulturoznawstwo, filmoznawstwo, nowe media 
i kultura cyfrowa, a także na studiach II stopnia na wszystkich specjalizacjach: (podstawa prawna: art. 66, art. 166 ust. 2 i ust. 3, art. 189 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym)

FORMA PRAKTYK

śródroczne

ILOŚĆ GODZIN

Studia licencjackie
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 obowiązuje 60 godzin praktyk.
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2014/2015 oraz w roku akad. 2013/2014 obowiązuje 90 godzin praktyk.
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017 na kierunkach: Kulturoznawstwo oraz Nowe Media i Kultura Cyfrowa obowiązuje 120 godzin praktyk.
Filmoznawstwo - 60 godzin.

Studia magisterskie
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 obowiązuje 30 godzin praktyk.
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2014/2015 oraz w roku akad. 2013/2014 obowiązuje 60 godzin praktyk

EFEKTY KSZTAŁCENIA

znajdują się w sylabusach praktyk, dostępnych w USOS.

OBOWIĄZKI STUDENTA 

przebywającego na praktyce – zapoznanie się z organizacją 
i funkcjonowaniem instytucji, przepisami BHP, ustawą o ochronie danych osobowych, przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy, wykonywanie zadań wynikających 
z programu praktyk.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA 

praktyk w instytucji, w której odbywana jest praktyka – wprowadzenie studenta w organizację instytucji i zapoznanie ze sposobem jej funkcjonowania, wyznaczanie zadań wynikających z programu praktyk i weryfikacja ich realizacji.

POTRZEBNE DOKUMENTY

W pierwszej kolejności należy udać się do sekretariatu IKW (pok. 3.13), aby odebrać: 
- ankietę ewaluacyjna
- skierowanie na praktyki;
- formularz porozumienia (w dwóch egz.);
Następnie należy udać się do dziekanatu (pok. 3.39, p. Renata Chyła) aby odebrać dziennik praktyk.

REALIZACJA PRAKTYK

Należy skontaktować się się z miejscem praktyk ustalając termin i warunki praktyki. Następnie należy podpisać z organizatorem praktyk porozumienie o prowadzeniu praktyk oraz skierowanie na praktyki – górna część druku zostaje przekazana organizatorowi praktyki.
Podczas realizacji praktyki zawodowej student/ka wypełnia dziennik praktyk.
Wypełnione dokumenty: ankietę ewaluacyjna, dziennik praktyk, dolną część druku skierowanie na studenckie praktyki zawodowe oraz porozumienie o prowadzeniu praktyk przekazuję opiekunowi praktyk w terminie do końca V semestru

Warunki ZALICZENIA PRAKTYKI przez studenta:

- poświadczone przez instytucję wpisy do dzienniczka praktyk;
- sprawozdanie studenta z odbytej praktyki kierunkowej w dzienniczku praktyk (szczegółowy opis wykonywanych zadań każdego dnia);
- opinia i ocena wpisane do dzienniczka praktyk przez pracodawcę;
- poświadczone przez instytucję skierowanie na praktyki;
- poświadczone przez instytucję porozumienie
- wypełniona ankieta ewaluacyjna.

ZALICZENIE PRAKTYK 

wymaga wystawienia oceny przez opiekuna praktyk. Ocena jest ustalana na podstawie opinii i oceny wpisanych do dzienniczka praktyk przez pracodawcę oraz rozmowy studenta z opiekunem. W celu zaliczenia praktyki należy przynieść dzienniczek praktyk oraz jego kserokopię, a także poświadczone przez instytucję: skierowanie na praktyki i porozumienie.

TERMIN SKŁADANIA DZIENNIKÓW PRAKTYK 

do opiekuna kierunkowego po odbyciu praktyki przez studenta – do końca V semestru na studiach I stopnia oraz do końca III semestru na studiach II stopnia.
(Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego)

Z OBOWIĄZKU ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH MOGĄ BYĆ ZWOLNIONE NASTĘPUJĄCE OSOBY:

- studenci, którzy brali udział w pracach obozu naukowego, o ile wymiar czasowy obozu jest zgodny z obowiązującym na danym kierunku studiów wymiarem praktyk,
- studenci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pracują w gospodarstwie rodzinnym, o ile w czasie pracy w wyżej wspomnianych jednostkach realizowane są cele praktyk danego kierunku studiów,
- studenci, którzy odbyli staże, praktyki studenckie (także w ramach programu Erasmus+ lub innych programów wymiany) oraz pracowali jako wolontariusze zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz w wymaganym wymiarze czasowym.

Zwolnienia z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych udziela kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ na udokumentowaną prośbę studenta zaopiniowaną przez opiekuna kierunkowego praktyk studenckich.
(Uchwała nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego)

Poniżej znajdują się zaproszenia, które ułatwią państwu staranie się o praktyki.  

MOMAKIN STRAZ.PRAKTYKA

Łódź, 15.05.2017

Szanowni Państwo,
W oparciu o porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych zawarte przez Fundację Znacznik Czasu oraz Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego pragniemy zaoferować studentom Państwa Wydziału możliwość odbycia praktyk zawodowych w naszej Fundacji.

“Znacznik Czasu” to projekt, którego celem jest gromadzenie i kompletowanie dokumentów opisujących historię życia miast, a w efekcie stworzenie bogatego i źródła naukowej wiedzy, spisanych ludzkich historii i pięknych fotografii. W swojej działalności dążymy do stworzenia kompleksowej charakterystyki rozmaitych aspektów funkcjonowania budynków w przestrzeni miejskiej przez cały okres ich istnienia. Studenci uczestnicząc w tych pracach będą rekonstruować tę historię, wydobywając jej fragmenty z danych archiwalnych, naukowych opracowań oraz z dokumentów i historii mówionych. Zgromadzone przez nich informacje zostaną zdigitalizowane i skatalogowane, a następnie udostępnione poprzez stronę internetową projektu oraz poprzez kod QR z tabliczki umieszczonej na budynku.

Więcej informacji o działalności Fundacji Znacznik Czasu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.thetimestamp.org.

W naszym założeniu studenci będą pracować w interdyscyplinarnych, międzykierunkowych i międzyuczelnianych zespołach badawczych, w których będą mogli nie tylko pogłębiać swoją wiedzę kierunkową i specjalizacyjną, ale również zdobywać nowe umiejętności. Ze swojej strony oferujemy dostosowanie zadań powierzanych studentom do potrzeb Państwa kierunku oraz do pożądanych u ich absolwentów kompetencji i umiejętności. Państwa studentom możemy zaoferować między innymi:

  • możliwość dostosowania godzin odbywania praktyk do indywidualnych potrzeb w ramach pracy własnej oraz pracy zdalnej;
  • zdobycie doświadczenia w pracy w archiwach pod okiem wykwalifikowanych pracowników Archiwum Państwowego;
  • szkolenie z tworzenia, redakcji i edycji tekstów naukowych;
  • szkolenie z zakresu organizacji pracy i zarządzania własną efektywnością;
  • szkolenie na temat podstaw efektywnej komunikacji interpersonalnej;
  • krótki i podstawowy kurs z zakresu metod i technik badań naukowych
  • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w różnorodnym, zmieniającym się otoczeniu.

Ale przede wszystkim oferujemy niepowtarzalną okazję uczestniczenia w międzynarodowym projekcie kulturalno-naukowym o powiększającym się zasięgu. W celu uzyskania większej liczby informacji lub chęci zgłoszenia udziału w praktykach prosimy o kontakt mailowy.

Mgr Karolina Szczepaniak
Koordynatorka Projektu “Znacznik Czasu"
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: +48 733 384 110