ul logo out
usos out
 
 

Praktyki

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK

Zaproszenia dla filmoznawców i medioznawców zamieszczone na stronie: http://brzozowska.uni.lodz.pl w zakładce „praktyki"
Praktyki odbywać można w różnych instytucjach kultury w kraju i za granicą, np. w kinach, teatrach, domach kultury itd. oraz innych instytucjach, w których praca związana jest z kierunkiem studiów i wymaga wiedzy, którą student zdobywa w ramach studiów kulturoznawczych. Student dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk sam, w razie wątpliwości konsultując wybór z opiekunem. Stałe miejsca odbywania praktyk filmoznawczych to m.in. festiwale oraz imprezy kulturalne (np. Cinergia, Camerimage, Transatlantyk itp.), instytucje kultury filmowej (Muzeum Kinematografii, ŁDK, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej), kina oraz wytwórnie (Wytwórnia Filmów Oświatowych, Se-ma-for, Opus film etc.)


ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK 

obowiązujące od roku akad. 2015/2016 na kierunku kulturoznawstwo (studia I i II stopnia) oraz od roku akad. 2016/2017 na studiach I stopnia na kierunkach kulturoznawstwo, filmoznawstwo, nowe media 
i kultura cyfrowa, a także na studiach II stopnia na wszystkich specjalizacjach: (podstawa prawna: art. 66, art. 166 ust. 2 i ust. 3, art. 189 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym)

FORMA PRAKTYK

śródroczne

ILOŚĆ GODZIN

Studia licencjackie
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 obowiązuje 60 godzin praktyk.
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2014/2015 oraz w roku akad. 2013/2014 obowiązuje 90 godzin praktyk.
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017 na kierunkach: Kulturoznawstwo oraz Nowe Media i Kultura Cyfrowa obowiązuje 120 godzin praktyk.
Filmoznawstwo - 60 godzin.

Studia magisterskie
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 obowiązuje 30 godzin praktyk.
Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2014/2015 oraz w roku akad. 2013/2014 obowiązuje 60 godzin praktyk

EFEKTY KSZTAŁCENIA

znajdują się w sylabusach praktyk, dostępnych w USOS.

OBOWIĄZKI STUDENTA 

przebywającego na praktyce – zapoznanie się z organizacją 
i funkcjonowaniem instytucji, przepisami BHP, ustawą o ochronie danych osobowych, przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy, wykonywanie zadań wynikających 
z programu praktyk.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA 

praktyk w instytucji, w której odbywana jest praktyka – wprowadzenie studenta w organizację instytucji i zapoznanie ze sposobem jej funkcjonowania, wyznaczanie zadań wynikających z programu praktyk i weryfikacja ich realizacji.

POTRZEBNE DOKUMENTY

W pierwszej kolejności należy udać się do sekretariatu IKW (pok. 3.13) , aby odebrać: 
- skierowanie na praktyki;
- formularz porozumienia (w dwóch egz.);
Następnie należy udać się do dziekanatu (pok. 3.39, p. Renata Chyła) aby odebrać dziennik praktyk.

REALIZACJA PRAKTYK

Należy skontaktować się się z miejscem praktyk ustalając termin i warunki praktyki. Następnie należy podpisać z organizatorem praktyk porozumienie o prowadzeniu praktyk  oraz skierowanie na praktyki – górna część druku zostaje przekazana organizatorowi praktyki.
Podczas realizacji praktyki zawodowej student/ka wypełnia dziennik praktyk.
Wypełnione dokumenty: dziennik praktyk, dolną część druku skierowanie na studenckie praktyki zawodowe oraz porozumienie o prowadzeniu praktyk przekazuję opiekunowi praktyk w terminie do końca V semestru

Warunki ZALICZENIA PRAKTYKI przez studenta:

- poświadczone przez instytucję wpisy do dzienniczka praktyk;
- sprawozdanie studenta z odbytej praktyki kierunkowej w dzienniczku praktyk (szczegółowy opis wykonywanych zadań każdego dnia);
- opinia i ocena wpisane do dzienniczka praktyk przez pracodawcę;
- poświadczone przez instytucję skierowanie na praktyki;
- poświadczone przez instytucję porozumienie.

ZALICZENIE PRAKTYK 

wymaga wystawienia oceny przez opiekuna praktyk. Ocena jest ustalana na podstawie opinii i oceny wpisanych do dzienniczka praktyk przez pracodawcę oraz rozmowy studenta z opiekunem. W celu zaliczenia praktyki należy przynieść dzienniczek praktyk oraz jego kserokopię, a także poświadczone przez instytucję: skierowanie na praktyki i porozumienie.

TERMIN SKŁADANIA DZIENNIKÓW PRAKTYK 

do opiekuna kierunkowego po odbyciu praktyki przez studenta – do końca V semestru na studiach I stopnia oraz do końca III semestru na studiach II stopnia.
(Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego)

Z OBOWIĄZKU ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH MOGĄ BYĆ ZWOLNIONE NASTĘPUJĄCE OSOBY:

- studenci, którzy brali udział w pracach obozu naukowego, o ile wymiar czasowy obozu jest zgodny z obowiązującym na danym kierunku studiów wymiarem praktyk,
- studenci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pracują w gospodarstwie rodzinnym, o ile w czasie pracy w wyżej wspomnianych jednostkach realizowane są cele praktyk danego kierunku studiów,
- studenci, którzy odbyli staże, praktyki studenckie (także w ramach programu Erasmus+ lub innych programów wymiany) oraz pracowali jako wolontariusze zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz w wymaganym wymiarze czasowym.

Zwolnienia z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych udziela kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ na udokumentowaną prośbę studenta zaopiniowaną przez opiekuna kierunkowego praktyk studenckich.
(Uchwała nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego)

Poniżej znajdują się zaproszenia, które ułatwią państwu staranie się o praktyki.  

MOMAKIN STRAZ.PRAKTYKA