ul logo out
usos out
 
 

Erasmus

Program wymiany studenckiej

Erasmus dla studentów filmoznawstwa


Studenci filmoznawstwa mogą spędzić semestr w uczelni zagranicznej w ramach programu ERASMUS.

Obecnie oferta obejmuje:
SZWECJA - Sztokholm
SZKOCJA – Paisley
NIEMCY – Mainz, Tybinga
TURCJA - Istambuł
LITWA – Kowno
CZECHY - Praga
WŁOCHY – Viterbo
HISZPANIA - Sewilla
GRECJA - Saloniki

Stypendia programu ERASMUS nie są przyznawane studentom pierwszego roku studiów; warunek ten nie dotyczy studentów, którzy kontynuują naukę na studiach magisterskich (i przeszli procedurę rekrutacyjną na poziomie licencjackim).

Procedura rekrutacyjna


Każdego roku akademickiego, najczęściej w grudniu lub styczniu, rozpoczyna się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach programu LLP Erasmus na kolejny rok akademicki (np. w roku akademickim 2012/13 studenci rekrutują się na wyjazd, który odbędzie się w roku akademickim 2013/14 – zarówno na sem. zimowy jak i letni).

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się drogą elektroniczną poprzez składanie wniosków wyjazdowych za pośrednictwem konta studenckiego w USOSweb UŁ. Informacja na temat czasu trwania rekrutacji jest podawana odpowiednio wcześnie na stronie internetowej BWZ i za pomocą plakatów na poszczególnych wydziałach. Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną, student proszony jest także o dostarczenie wydruku odpowiednich dokumentów (CV, list motywacyjny, certyfikaty językowe) do koordynatora wydziałowego. Po zakończeniu rejestracji za pośrednictwem USOSweb prace rozpoczyna komisja rekrutacyjna na każdym wydziale UŁ. Komisja wydziałowa wyłania studentów, którym przyznano wyjazd oraz osoby, które umieszczono na liście rezerwowej lub z różnych przyczyn nie przyznano im wyjazdu.

Podstawowymi wyznacznikami branymi pod uwagę w trakcie rekrutacji jest średnia ocen oraz znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia w wybranej przez studenta uczelni zagranicznej. W przypadku dużej liczby kandydatów pod uwagę brana jest także aktywność studenta w życiu uczelni (np. praca w kołach naukowych, praca na rzecz społeczności akademickiej, itp.). Znajomość języka obcego oraz motywacja kandydatów oceniana jest na poszczególnych wydziałach najczęściej podczas rozmowy (czasami także na podstawie egzaminu pisemnego).

Przy przydziale miejsca w uczelni zagranicznej, komisja kieruje się także możliwością realizacji programu studiów przez studenta w danym ośrodku. Jednorazowy wyjazd na studia za granicę nie może trwać krócej niż 3 miesiące i dłużej niż rok.

Studenci zwolnieni są z opłat za naukę w uczelni przyjmującej. Mogą jednak być zobowiązani do płacenia czesnego w instytucjach macierzystych podczas okresu studiów za granicą. Stypendia motywacyjne należne studentom w ich uczelniach macierzystych nie będą wstrzymane, zawieszone lub zmniejszone na czas studiów za granicą, jeżeli studenci ci otrzymują stypendium programu ERASMUS.

Najczęściej uczelnie wymagają wypełnienia, wydrukowania i przesłania: formularza aplikacyjnego (application form), learning agreement z podpisami polskich koordynatorów oraz wniosku o zakwaterowanie (czasem także zdjęć i kopii paszportu oraz oficjalnego dokumentu wystawianego przez BWZ potwierdzającego przyznanie studentowi wyjazdu).
Po przesłaniu kompletu dokumentów do uczelni partnerskiej student najczęściej otrzymuje oficjalny list akceptacyjny oraz informacje nt rozkładu roku akademickiego, mapę uczelnianego kampusu oraz informacje nt kosztów życia i atrakcji w danym mieście, do którego student się wybiera. 

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Grant na studia


Grant przekazywany studentom na realizację studiów w ramach programu Erasmus stanowi wyrównanie różnic pomiędzy kosztami życia w kraju i za granicą.
Wysokość stypendium jest uzależniona od kosztów utrzymania w kraju wyjazdu, a także od wielkości funduszy przekazanych naszej uczelni przez Agencję Narodową. Dlatego też wysokość wypłacanego grantu może różnić się w poszczególnych latach.

W roku 2012/13 stypendia wynoszą:

dla I grupy krajów:
Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania
1980 EUR/semestr; 1320 EUR/trymestr; 440 EUR/miesiąc

dla II grupy krajów:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry, Włochy
1620 EUR/semestr; 1080 EUR/trymestr; 360 EUR/miesiąc

Granty są wypłacane jednorazowo (w EURO), od razu na cały semestr (po podpisaniu w BWZ umowy o wyjazd na studia).